Aanvraagformulieren & aanbevelingen bij het invullen

Klik hier voor een overzicht van de beschikbare aanvraagformulieren.

De analysen moeten steeds schriftelijk worden aangevraagd door middel van een aanvraagformulier dat voldoet aan de eisen gesteld door het RIZIV en dat minimaal volgende gegevens bevat:

  • naam, voornaam, adres, geboortedatum, geslacht en opnamenummer (indien niet beschikbaar: mutualiteitgegevens via kleefvignet) van de patiënt
  • naam, voornaam, identificatienummer en adres van de voorschrijver (indien anders dan het ziekenhuisadres)
  • het staaltype: bloed (arterieel of veneus indien van toepassing), CSV, urine, faeces, diverse secreties of andere …
  • plaats van afname indien van toepassing
  • de datum en indien relevant ook het uur van afname; eventueel de duur van inzameling
  • de bijzondere gegevens nuttig voor de uitvoering en de interpretatie van de resultaten (klinische informatie)
  • de eventuele urgentiegraad
  • de datum van het voorschrift en de handtekening van de voorschrijver

De analyses moeten afzonderlijk aangeduid worden op het aanvraagformulier.
De routine-analysen die in urgentie kunnen worden bepaald, zijn als dusdanig aangeduid op de aanvraagformulieren. Deze lijst is niet limitatief, en uitzonderingen hierop kunnen enkel na overleg door een klinisch bioloog worden toegestaan. Daarnaast zijn er analysen die in normale omstandigheden niet als dringend gecatalogeerd zijn, maar die in sommige omstandigheden dringend kunnen worden uitgevoerd, vb. anti-HIV en HbsAg na prikaccident; enz…

Indien dringende resultaten telefonisch gemeld moeten worden, dient het telefoonnummer vermeld te worden op het aanvraagformulier.
Het is de verantwoordelijkheid van de aanvragende arts om het aanvraagformulier correct en volledig in te vullen volgens bovenstaande richtlijnen.
De klinische gegevens moeten beschikbaar zijn ingeval van een analyse met diagnoseregel. De Riziv-nomenclatuur Klinische Biologie, inclusief de diagnose- en cumulregels, vindt u hier terug.
Mondelinge aanvragen worden niet aanvaard. Wel kunnen er, ter aanvulling van een geschreven aanvraag, analysen worden bijaangevraagd, in zoverre de bijkomend uit te voeren analysen met de monstername van de oorspronkelijke aanvraag, en met de voorwaarden voor monsterbewaring overeen stemmen. Deze bijaanvragen worden eveneens schriftelijk aangevraagd, met verwijzing naar het oorspronkelijke aanvraagformulier.

Onvolledige en niet correct ingevulde aanvragen of foutieve patiëntidentificaties zullen door het laboratorium geweigerd worden indien er geen resultaten bekomen kunnen worden die voldoen aan de vooropgestelde kwaliteitscriteria. In dit geval wordt contact opgenomen met de aanvragende arts om de nodige corrigerende maatregelen te treffen.

Aanvraagformulieren

De standaard aanvraagformulieren (groen formulier “hematologie & biochemie”, geel formulier “microbiologie” en roze formulier “bloed en bloedderivaten”) zijn te verkrijgen via het centraal magazijn GZA of, voor kleine aantallen, rechtstreeks via het laboratorium. Verder kunnen ze, net zoals de specifieke aanvraagformulieren, hier afgedrukt worden.

Aanvraagformulieren, monsterafname en transportmodaliteiten voor niet-hematologische genetische onderzoeken (deze testen behoren niet tot de klinische biologie!), gebeuren uitsluitend volgens de richtlijnen die op het internet beschikbaar zijn:
voor UZ-Leuven: http://www.uzleuven.be/nl/diensten/cme/lab/aanvraagformulieren
voor UZ-Antwerpen: https://www.labogidsmedgen.uza.be/aanvraagformulieren